Με δυο λόγια

Για την Φιλοθέη
μόνος προστάτης είναι ο
Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
 
Αρχική arrow Ο Σύλλογός μας arrow Καταστατικό Συλλόγου
Καταστατικό Συλλόγου PDF Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης   
12.01.08
   

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ»

Προεισαγωγικό άρθρο

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης, που εδρεύει στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Β. Γεωργίου αρ.11), αναγνωρίσθηκε αρχικά με την υπ' αριθμ. 697/1990 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και γράφτηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 17243/1990. Το καταστατικό του όπως τροποποιή­θηκε με την από 27-02-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει ως εξής:

Άρθρο 1o 

Επωνυμία -  Έδρα - Διάρκεια

1. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ» με έδρα τον Δήμο Φιλοθέης Αττικής.-

2. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, η οποία φέρει κυκλικά την επωνυμία του Σωματείου και στο μέσον τη χρονολογία ίδρυσής του.-

3. Η χρονική διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη.-Άρθρο 2ο

Σκοπός 

Σκοπός του Σωματείου είναι: Η προστασία της φυσιογνωμίας της Φιλοθέης ως κηπούπολης και ειδικότερα η προστασία του πράσινου και των ελεύθερων χώρων της, η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η έρευνα, μελέτη και συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής, η υποβοήθηση των τοπικών αρχών και η γενικότερη υποστήριξη πρωτοβουλιών, ατομικών ή συλλογικών, για την προάσπιση των συμφερόντων της Φιλοθέης και των κατοίκων της.-

Ειδικότερα και τελείως ενδεικτικά μεταξύ των σκοπών του συλλόγου περιλαμβάνονται και τα εξής:

α) Η προστασία του πρασίνου και του δάσους από κάθε μορφή καταστροφικής ενέργειας ή επέμβασης.

β) Η ανάπλαση του πρασίνου και του δάσους με εφαρμογή προγραμμάτων αναδάσωσης, καθαρισμού δασών, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου για τον σκοπό αυτό.

γ).   Η προστασία της Φιλοθέης από την ρύπανση (όπως μπάζα, απορρίμματα κ.λπ.).

δ) Η παρεμπόδιση αυθαίρετης οικοπεδοποίησης και δόμησης, όπως και η απόδοση- καταπατημένων δασικών εκτάσεων στο Δημόσιο ή στο Δήμο Φιλοθέης.

ε) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, η συμμετοχή σε προγράμματα ελληνικά ή διεθνή που έχουν σχέση με την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και κάθε ενέργεια και κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξη των σκοπών του.

στ) Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλους φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο εσωτερικό και διεθνώς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 

ζ)   Η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος

η) Η ανεύρεση και αξιοποίηση πόρων σε εθνικό επίπεδο και στην ευρωπαϊκή ένωση για την οικολογική προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής.-

Άρθρο 3ο

Μέσα

Για να επιτευχθεί καλύτερα ο σκοπός του συλλόγου, θα γίνεται χρήση κάθε νόμιμου προς τούτο μέσου. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα:

α)  Οργάνωση ενημερωτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, σεμιναρίων, δημοσιεύσεων επί θεμάτων που αφορούν τους σκοπούς του συλλόγου.

β) Προκήρυξη διαγωνισμών και βράβευση μελετών ή έργων, που ανάγονται στους σκοπούς και το έργο του συλλόγου.

γ)   Συνεργασία με άλλους συλλόγους, οργανώσεις, επιτροπές ή πρόσωπα, που έχουν συγγενή ενδιαφέροντα.

δ) Απόκτηση ή μεταβίβαση κινητών ή ακινήτων δικαιωμάτων, εμπραγμάτων ή ενοχικών, εφόσον προάγεται ο σκοπός του Συλλόγου.-

Άρθρο 4ο

Μέλη του Σωµατείου 

Μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν όσοι έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο εγγραφής τους το 18ο έτος της ηλικίας τους, κατοικούν στον Δήμο Φιλοθέης ή είναι δημότες Φιλοθέης και αποδέχονται το παρόν καταστατικό.-

Άρθρο 5ο

Αποδοχή µελών

1. Μέλος του σωματείου γίνεται ο ενδιαφερόμενος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτησή του προς αυτό, το οποίο εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης.-


2. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει αίτηση της οποίας υπόδειγμα συντάσσει το Δ.Σ., όπου αναγράφει τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς του και ένα μέλος του Συλλόγου που τον προτείνει.-

3. Αν το Δ.Σ. παραλείπει ή αρνείται την εγγραφή υποχρεούται να θέσει την αίτηση στην κρίση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει για το θέμα αυτό πριν από κάθε άλλο θέμα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να προσφύγει και ο ενδιαφερόμενος.-

4. Το Δ.Σ. υποχρεούται να αποφανθεί για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις εγγραφής πριν γίνει η Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 6ο

Μητρώο µελών 

Το Δ.Σ. οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του μητρώου, το οποίο πρέπει να περιέχει:

α.   Το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, το επάγγελμα και την κατοικία των μελών και

β.   Τη χρονολογία της -εγγραφής και της εξόδου αυτών ως και τις ­σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.-


Άρθρο 7ο

Έξοδος µελών

1. Με απόφαση του Δ.Σ. διαγράφεται από το μητρώο κάθε μέλος, το οποίο καθυστερεί τη συνδρομή του προς το Σωματείο επί διετία.-

2. Το Δ.Σ. οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για τη διαγραφή του με γράμμα που στέλνεται συστημένο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη λήψη της απόφασης.-

3. Από την αποστολή της ειδοποίησης το μέλος διαγράφεται από το μητρώο των μελών του συλλόγου.-

4. Το μέλος που διαγράφηκε από το Δ.Σ. μπορεί να επανεγγραφεί στο σωματείοo με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ.-

Άρθρο 8ο

Καθήκοντα και δικαιώµατα µελών

Τα μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α.   Να πληρώνουν τακτικά στο ταμείο του συλλόγου την ετήσια συνδρομή και τις οριζόμενες από τη Γενική Συνέλευση εισφορές για την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.

β. Να συμμορφώνονται προς το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προστατεύουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου.

γ.   Να συνδράμουν το Δ.Σ. στην εκπλήρωση της αποστολής του.-

Άρθρο 9ο


Τα μέλη έχουν δικαίωμα:

α.   Να παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες αυτών.

β.   Να παραβρίσκονται στις δημόσιες συνεδριάσεις του Δ.Σ.

γ. Να λαβαίνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, οποτεδήποτε, καθώς και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού των εσόδων και εξόδων, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή τους στη Γενική Συνέλευση και να παίρνουν αντίγραφο αυτών ύστερα από αίτησή τους και με δαπάνη τους.

δ. Τα μέλη αποκτούν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ένα μήνα μετά την εγγραφή τους στο Σύλλογο και δικαίωμα εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου μετά παρέλευση έτους από την εγγραφή τους .

ε.   Προϋπόθεση για την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των μελών είναι η ταμειακή τους ενημερότητα.-

Άρθρο 10ο

Μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις του Σωματείου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 11ο

Έσοδα του Σωµατείου 

Τα έσοδα του Σωματείου προέρχονται από:

α.    Τις συνδρομές των μελών. Η ετήσια συνδρομή είναι 5.000' δρχ. και μπορεί να μεταβληθεί μετά από εισήγηση του Δ. Σ. και απόφαση της Γ.Σ.

β.   Από δωρεές ή επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων.

γ.    Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τις εκδόσεις και τα λευκώματα που έχουν σχέση με την εκπλήρωση του σκοπού του.

δ.    Τα προγράμματα, ελληνικά ή ευρωπαϊκά, στα οποία συμμετέχει, καθώς και τις κρατικές ή ιδιωτικές επιχορηγήσεις.

ε.    Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.-

Άρθρο 12ο

Όργανα του Σωµατείου

Τα όργανα του Σωματείου είναι:

1.        Η Γενική Συνέλευση των μελών,

2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.    Η Ελεγκτική Επιτροπή και

4.    Η Εφορευτική Επιτροπή.

Η ιδιότητα μέλους στα όργανα αυτά τιμητική και άμισθη.-

Άρθρο 13ο

Αναπλήρωση και απαλλαγή µελών Δ.Σ. και Ε.Ε .

1. Σε περίπτωση κωλύματος που εμποδίζει τη συμμετοχή στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε., που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες, τα κωλυόμενα μέλη αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.-

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' απαλλάσσει από τα αξιώματά τους οποτεδήποτε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, με απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών για σοβαρούς λόγους που πρέπει να αναφέρονται με λεπτομέρεια, στη σχετική πράξη.

Άρθρο 14ο

Διοικητικό Συµβούλιο 

1. Η διοίκηση του Σωματείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο, 'τον αντιπρόεδρο, το γεν. γραμματέα και τον ταμία.-

2. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή που δεν εκλέχθηκαν ως τακτικά μέλη είναι αναπληρωματικοί, αναπληρώνουν δε τα τακτικά μέλη όταν η θέση τους παραμένει κενή λόγω θανάτου, εκπτώσεως ή παραιτήσεως. Τα αναπληρωματικά μέλη ακολουθούν τη θητεία των τακτικών, τα οποία αναπληρώνουν .-

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθούν σε μέλη του, οργανωτικά και άλλα ειδικά καθήκοντα.-

4.Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για δύο έτη με ενιαίο ψηφοδέλτιο.­

5.Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης ολοκλήρου του Δ.Σ. και των αναπληρωματικών τους, το νέο - εκλεγμένο Δ.Σ. έχει πλήρη θητεία.-

6. Η θητεία κάθε συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του. Τα εξερχόμενα μέλη επιτρέπεται να ξαναεκλεγούν. Το εκλεγμένο Δ.Σ. αναλαμβάνει τη διοίκηση του συλλόγου μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα της εκλογής TOU.-

7. Τα μέλη του Δ.Σ. 'είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα' έναντι του Σωματείου για τις προερχόμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια ζημιές του Σωματείου.-

Άρθρο 15ο

Εκπροσώπηση του Σωµατείου

1. Το Σωματείο εκπροσωπείται στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2. Τα έγγραφα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των νόμιμων αναπληρωτών τους που ορίζονται από το Δ. Σ.-

Άρθρο 16ο 

1. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση, μία τουλάχιστον

φορά το μήνα σε μέρα ορισμένη από πριν απ' αυτό, με ανοιχτή ημερήσια διάταξη.-

2. Τ ο Δ. Σ. μπορεί να συνέλθει έκτακτα όταν προσκληθεί από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο με ιδιαίτερη προς κάθε μέλος του Δ. Σ. πρόσκληση, στην οποία περιέχονται τα θέματα για συζήτηση.-

3. Επίσης, συγκαλείται από τον πρόεδρο ή αντιπρόεδρο και όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον από τα μέλη του Δ.Σ. ή δύο μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, με έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν και οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης.-

4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη του.-

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. πρέπει να καταχωρίζονται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και να υπογράφονται από τους παρισταμένους στη συνεδρίαση συμβούλους. Κάθε διαφωνία καταγράφεται υποχρεωτικά στα πρακτικά.-

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι έγκυρες αν τις εγκρίνει η πλειοψηφία από τα παριστάμενα μέλη, σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.-

Άρθρο 17ο 

Όποτε το Δ.Σ. δεν συγκαλείται σε συνεδρίαση επί τρεις (3) μήνες συνεχείς θεωρείται έκπτωτο και οι μεταγενέστερες αυτού αποφάσεις είναι άκυρες, εκτός των περιπτώσεων ανώτερης βίας και έκτακτης ανάγκης. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, προσωρινή διοικούσα επιτροπή για τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει νέο Δ.Σ.-

Άρθρο 18ο

Καθήκοντα Διοικητικού Συµβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον να επιβλέπει και να εφαρμόζει όσα ορίζονται από το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ιδιαίτερα δε έχει καθήκον να:

α.   Προωθεί με κάθε τρόπο τους σκοπούς του Σωματείου και λαμβάνει όλα τα μέτρα, μη εξαιρουμένων των δικαστικών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Σωματείου και την εκπλήρωση του σκοπού του. 

β.   Αποφασίζει για την εγγραφή μελών, επιβλέπει και ελέγχει την τακτική τήρηση των απαιτουμένων βιβλίων και πρακτικών, στα οποία καταχωρίζονται οι διάφορες πράξεις και αποφάσεις του.

 γ. Αποφασίζει για τα έξοδα και έσοδα του Συλλόγου (με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος).

δ.   Φροντίζει για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της χρήσεως και του προϋπολογισμού του επόμενου χρόνου, ένα μήνα πριν από τη λήξη του τρέχοντος οικονομικού έτους.

ε.   Επιβλέπει την τακτική τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τις τακτικές εισπράξεις, τα χρήματα του ταμείου και φροντίζει για την ασφαλή και έντοκη κατάθεσή τους, ανά τρίμηνο, πέρα από το ποσό που κρατάει ο ταμίας με απόφαση του Δ.Σ.

                            ο

στ.     Αποφασίζει τη σύγκληση και προπαρασκευάζει τις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων.

ζ.   Φροντίζει για την επίλυση όλων των ζητημάτων, τα οποία δεν αναφέρονται ειδικά στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

η.   Εισηγείται στη Γ.Σ. το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών.

θ.   Αποφασίζει για την έκδοση εντύπων και για κάθε μέσο επικοινωνίας του Σωματείου.-

Άρθρο 19ο

          Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα, κατά την κρίση του Δ.Σ., περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του, αντικαθίσταται από τον κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 20ο

Πρόεδρος 

Ο πρόεδρος εκτελεί τις αποφάσεις του Δ. Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δ.Σ., εκδίδει εντολές προς πληρωμή ή είσπραξη προς τον ταμία, με βάση τις αποφάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει μαζί με τον ταμία τον προϋπολογισμό και ισολογισμό και υποβάλλει αυτούς στην κρίση του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και προεδρεύει αυτών, εκθέτει την κατάσταση του συλλόγου και τη δράση του Δ.Σ. στις Γενικές Συνελεύσεις και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Σωματείο.

Άρθρο 21ο

Αντιπρόεδρος 

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του σε περίπτωση που ο τελευταίος κωλύεται.

Άρθρο 22ο

 Γενικός Γραμματέας

Ο γενικός γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. και των Γ.Σ., το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, το μητρώο των μελών και φροντίζει γενικά για τη διεξαγωγή της γραφικής υπηρεσίας του Σωματείου. Συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα εκτός αυτών που αφορούν την οικονομική διαχείριση και φροντίζει σε συνεργασία με τον πρόεδρο για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.-

Άρθρο 23ο

Ταμίας 

Ο ταμίας ενεργεί την ταμειακή και λογιστική υπηρεσία σύμφωνα με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ., τις εντολές του Δ.Σ.· και του προέδρου. Ειδικότερα έχει τα εξής καθήκοντα:

α.   Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση τις εντολές του προέδρου και κάνει τις πρέπουσες εξοφλήσεις.

β. Εκτελεί κάθε σχετική με την υπηρεσία του απόφαση του Δ.Σ.

γ. Φυλάσσει το περιεχόμενο του ταμείου και τα αποδεικτικά έγγραφα.

δ.   Καταρτίζει μαζί με τον πρόεδρο τον ετήσιο ισολογισμό και προϋπολογισμό.

ε.   Δίνει τις απαραίτητες εξηγήσεις στο Δ. Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή.

στ. Είναι υπόλογος για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς απόδειξη.

Η ανάληψη χρημάτων του Σωματείου από τα κατατεθειμένα στις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται από τον ταμία ή εξουσιοδοτημένο ειδικά από το Δ.Σ. πρόσωπο.-

Άρθρο 24

 Ελεγκτική Επιτροπή 

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ασκείται από την Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.-

2. Τα μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται για ισόχρονη με το Δ.Σ. θητεία από τη Γενική Συνέλευση συγχρόνως με την εκλογή του Δ.Σ.-

3. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχτηκαν ως τακτικά μέλη είναι αναπληρωματικά και καλούνται κατά σειρά επιτυχίας τους να αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη που απεβίωσαν, παραιτήθηκαν, διαγράφηκαν ή αδυνατούν ή αμελούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους.-

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου ή του αναπληρωτή του, τακτικά δύο φορές το χρόνο και έκτακτα οποτεδήποτε το απαιτούν τα συμφέροντα του Σωματείου ή ζητήσει τούτο το Δ.Σ. με έγγραφό του στο οποίο αναφέρει και τους λόγους της σύγκλησης.-

5. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. πρέπει να καταχωρίζονται στο τηρούμενο αριθμημένο βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε. και να υπογράφονται από τα παριστάμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη της.-

6. Οι αποφάσεις της Ε.Ε. έχουν κύρος εάν εγκριθούν από την πλειοψηφία των παραβρεθέντων στη συνεδρίαση μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται απορριφθείσα.-

 Άρθρο 25ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει αν οι πράξεις της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. συμφωνούν προς τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του νόμου.-

Δικαιούται οποτεδήποτε να εξετάζει τα σχετικά παραστατικά και τα. λογιστικά· βιβλία και να ζητά την επίδειξη· του περιεχομένου του ταμείου.-

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει αν για κάθε έξοδο και έσοδο υπάρχουν οι σχετικές αποδείξεις και εάν τα χρήματα είναι στο ταμείο. Η Ε.Ε. δικαιούται να ζητήσει τη σύγκληση Γ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών.-

Άρθρο 26ο

Εφορευτική Επιτροπή 

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. που έχει ως θέμα αρχαιρεσίες και αποτελείται από τρία (3) μέλη. Έργο της είναι η ανακήρυξη των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., οι οποίοι δηλώνουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και τη διενέργεια των εκλογών για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε.-

Άρθρο 27ο

Γενική Συνέλευση 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλα τα όργανα του Σωματείου.-

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει Ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται όσα έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως και το τρέχον οικονομικό έτος κατά το οποίο διεξάγεται η συνέλευση. Τα μέλη δικαιούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατά την προσέλευσή τους στη συνέλευση.-

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά ΤΟ χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου, σε ημερομηνία που

καθορίζεται από το Δ.Σ.-

4. Συγκαλείται όμως και έκτακτα, όταν το απαιτεί το συμφέρον του Σωματείου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.-

Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.-     

Ο πρόεδρος στην περίπτωση αυτή πρέπει να συγκαλέσει τη Γ.Σ.

μέσα σε είκοσι (20) το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Το

ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που τη σύγκληση της Γ.Σ. ζητεί η Ε.Ε.-

Άρθρο 28ο

Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να αναγράφουν το τόπο, το χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα.-

Υπογράφονται από την πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από το γενικό γραμματέα, αποστέλλονται δε ταχυδρομικά σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συζήτησης.-

Άρθρο 29ο 

1. Στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ., ο' οποίος αφού διαπιστώσει ότι υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, προτείνει στη συνέλευση να εκλέξει τον πρόεδρο, τον γραμματέα και δύο ψηφολέκτες. Στην περίπτωση των αρχαιρεσιών τον ρόλο των ψηφολεκτών τον ασκεί η Εφορευτική Επιτροπή.-

2. Κατά την ετήσια απολογιστική Γενική Συνέλευση τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εκλεγούν για οποιοδήποτε αξίωμα του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.-

3. Η ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης είναι φανερή και γίνεται με ανάταση του χεριού.-

Άρθρο 30ο

1. Για να είναι έγκυρη η συνέλευση απαιτείται να παραβρίσκονται τα μισά τουλάχιστον συν ένα από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη και τα νομίμως εκπροσωπούμενα.-

2. Κάθε παρόν μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα άλλο  απόν μέλος. Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις φυλάσσονται μαζί με τα πρακτικά της συνέλευσης.-

3. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, μέχρι το-τέλος της συζητήσεως όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία υπάρξει ένσταση απαρτίας και διαπιστωθεί η έλλειψή της.-

4. Εάν κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει η, κατά τα ανωτέρω, απαρτία επαναλαμβάνεται η συνέλευση μετά επτά (7) ημέρες, την ίδια μέρα της εβδομάδας, στον αυτό τόπο και την ίδια ώρα, εκτός αν ορισθεί άλλη ημέρα με νέα πρόσκληση.

Η επαναληπτική συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών κατά τη δεύτερη αυτή συνέλευση, κανένα νέο θέμα δεν επιτρέπεται να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη.

5. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των ταμειακά ενήμερων μελών. Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του συλλόγου, απαιτείται παρουσία των μισών (1/2) ταμειακώς ενήμερων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.-

6. Για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, καμία απόφαση δεν παίρνεται, εκτός αν αφορά την προεδρία της συνέλευσης και πρόταση σύγκλησης άλλης συνέλευσης.-

7. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. πρέπει να καταχωρίζονται σε ιδιαίτερα βιβλία πρακτικών των Γ.Σ. και να υπογράφονται από τον πρόεδρο αυτής και τον γραμματέα. Το βιβλίο τούτο είναι ελεύθερα προσιτό σε όλα τα μέλη.-

Άρθρο 31ο

Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε φανερές και σε μυστικές. Οι φανερές ψηφοφορίες ενεργούνται με ανάταση του

χεριού ή ονομαστικά.-

Οι μυστικές ψηφοφορίες ενεργούνται με ψηφοδέλτια. Για ζητήματα τα οποία αφορούν αρχαιρεσίες, εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και προτάσεις μομφής, οι ψηφοφορίες είναι μυστικές.-

Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα όταν δεν περιλαμβάνουν φράσεις άσχετες προς τα θέματα ή διάφορα σημεία, τα οποία παραβιάζουν την αρχή της μυστικότητας της ψηφοφορίας.-

Άρθρο 32ο

Η Γενική Συνέλευση έχει την ανώτατη εποπτεία για τις υποθέσεις του Σωματείου. Ειδικότερα, έχει την εξής δικαιοδοσία:

α.   Ελέγχει όλες τις εργασίες του Σωματείου.

    

β.   Αποφασίζει περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, του ταμία από τις ευθύνες για τις ενέργειές του.

γ.       Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει τα μέλη τους από τα καθήκοντά τους.

δ.   Τροποποιεί και συμπληρώνει το καταστατικό και προηγούμενες αποφάσεις της.

ε.   Αποφασίζει σε προσφυγές περί εγγραφής μελών:

­στ. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή που διεξάγει τις αρχαιρεσίες.

ζ.   Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησιών ακινήτων και συμβάσεων δανείων.

Άρθρο 33ο

Αρχαιρεσίες

1. Κάθε διετία ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Το ΔΣ ορίζει τον χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ. για την εκλογή των οργάνων.-

2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στον πρόεδρο της Γ.Σ.-

3. Η ψηφοφορία για την εκλογή ακολουθεί αμέσως μετά το πέρας των εργασιών της Γ.Σ., αφού συνταχθεί κατάλογος των υποψηφίων κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά.-           .

4. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν έως επτά (7) σταυρούς προτιμήσεως και εκλέγονται για μεν το Δ.Σ. οι πρώτοι επτά κατά σειρά σταυρών προτιμήσεως, για δε την Ε.Ε. οι τρεις πρώτοι. Οι υπόλοιποι κατά την ίδια σειρά είναι αναπληρωματικοί -

5. Δικαίωμα για να εκλεγούν και να εκλέξουν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα υπό τους περιορισμούς της παραγρ. ε' του άρθρου 9 του παρόντος. Πληρωμές καθυστερούμενων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία.-

Άρθρο 34ο

Λογιστικό έτος-Λογιστικά βιβλία - Προϋπολογισµός 

1.  Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη του έτους συντάσσεται από το Δ.Σ. προϋπολογισμός «εσόδων και εξόδων» του επόμενου έτους και υποβάλλεται προς έγκριση στη Γ.Σ.-

2. Η ετήσια απογραφή, ο λογαριασμός «έσοδα και έξοδα» και ο ισολογισμός καταρτίζονται από τον ταμία και παραδίδονται με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στον πρόεδρο, ο Όποίος, αφού τα εξετάσει, τα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

3. Το Δ.Σ. αφού εξετάσει το λογαριασμό «έσοδα-έξοδα» και τον ισολογισμό, τα στέλνει στην Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία καταρτίζει τη σχετική με αυτόν έκθεσή της και ο πρόεδρος της ή ο αναπληρωτής την ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται και στον πρόεδρο του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ώστε να μπορεί να δώσει σχετικές εξηγήσεις.-

Άρθρο 35ο

 Διάλυση -Εκκαθάριση Για τη διάλυση και εκκαθάριση του Σωματείου και για κάθε θέμα - που -δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.-

 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.       Η Γεν. Γραμματέας          Οι ψηφολέκτες

Νικόλαος Καραμανλής   Στέλλα Αδαμοπούλου         Μαρία Παπαϊωάννου

Τάκης Καλαϊτζής‘Οτι ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως τούτο ψηφίστηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης στις 27 Φεβρουαρίου 2000.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Η Γραμματέας

Λίτσα Σβολοπούλου                                                                         Έφη ΜητάκουΤελευταία ανανέωση ( 01.02.08 )
 
© 2017 Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Φιλοθέης
Το Joomla! είναι ελεύθερο λογισμικό με άδεια GNU/GPLe.
H ελληνική διανομή είναι μια προσφορά της ελληνικής κοινότητας joomla